Днес, 08.01.2020 г. „Булгартрансгаз” ЕАД сключи Предварителен договор за покупко–продажба на 20% от акционерния капитал на „Газтрейд” С.А., проектното дружество, което ще реализира терминала за втечнен природен газ в близост до град Александруполис, Северна Гърция. Документът бе подписан от изпълнителния  директор на „Булгартрансгаз” ЕАД Владимир Малинов и основния акционер в „Газтрейд” С.А.  Асимина–Елени Копелузу, в Министерския съвет в присъствието на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева, енергийния министър Теменужка Петкова и Н.Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в Република България. 

Участието на „Булгартрансгаз“ ЕАД в проекта за нов LNG терминал в Гърция е заложено в актуализираната Енергийна стратегия на България до 2020 г. „За надеждна, ефективна и по-чиста енергетика“ и е одобрено с решение на Министерски съвет, взето на заседание днес. С решението е одобрено и извършването от „Булгартрансгаз“ ЕАД на инвестиционни разходи за изграждане на съоръжението, съответстващи на акционерното му участие.

Това е поредна значима стъпка за реализиране на цялостната концепция за газов хъб „Балкан“, която предвижда чрез изграждане и развитие на необходимата газопреносна инфраструктура да се свържат пазарите на природен газ на страните членки в Централна и Източна Европа. Реализацията на концепцията е необходима за утвърждаването на прозрачен, ликвиден и надежден пазар на природен газ не само в България, но и в региона.

Проектът за терминал за втечнен природен газ край Александруполис, Гърция, е определен от Европейската комисия за проект от „общ интерес“ за страните-членки. Проектът е идентифициран от Групата на високо равнище за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC), както и от Европейската стратегия за Енергиен съюз. LNG терминалът в Александруполис се реализира изцяло в изпълнение на политиката и приоритетите за изграждане на единен взаимосвързан общоевропейски енергиен пазар. С реализацията му ще се подобри сигурността на доставките и ще се осигури допълнителна диверсификация на източниците на природен газ в региона.

Проектът за LNG терминал в Александруполис, като част от Газов хъб „Балкан“, е в синергия с други инфраструктурни проекти в региона, като интерконектора  Гърция–България (IGB). Тези проекти, наред със съществуващата инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, ще подобрят достъпа на България и страните в региона до втечнен природен газ. Основни доставчици на LNG за терминала в Александруполис се очаква да бъдат компании от САЩ, Катар и др. Освен за диверсификация на източниците, реализацията на проекта ще насърчи конкуренцията между различните доставчици на природен газ в региона, включително между участниците на платформата на Газов хъб „Балкан“, на която вече се осъществяват сделки от редица търговски компании.

Днешните решения са важни за реализацията на газоразпределителен център на територията на страната и ще позволят България да се възползва в пълна степен от новите възможности, които доставките на втечнен природен газ предлагат.