Във връзка с приключването на планово техническо обслужване и профилактични дейности на приемен терминал Къйкьой в Турция, считано от 09:00 ч. на 29.06.2020 г.  доставките на природен газ през точката на междусистемно свързване Странджа 2/Малкочлар са успешно възстановени.

В края на 2016 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД сключи първото споразумение за междусистемно свързване с гръцкия газопреносен оператор DESFA, след което в резултат на целенасочената политика за енергийна сигурност и диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за България, бяха подписани споразумения за междусистемно свързване с газопреносните оператори TRANSGAZ (Румъния) и TAGTAS (Турция).

Споразуменията са основа за постигането на отлични взаимоотношения с газопреносните оператори в съседните страни и гарантираха високата ефективност и гъвкавост при управление на газопреносните системи в региона, дори при значителни изменения на маршрутите на доставка на природен газ. Така на практика профилактичните дейности, извършвани на приемния терминал Къйкьой в Турция, се превърнаха в успешен тест за възможностите на газопреносната система на „Булгартрансгаз“ ЕАД да работи ефективно в динамично променяща се обстановка и да гарантира сигурността на доставките за потребителите в България и региона.

Към настоящия момент всички дейности по промяна на работните режими на газопреносната система са приключили и доставките на природен газ през точката на междусистемно свързване с Турция - Странджа 2/Малкочлар са възстановени в пълен обем.