"Булгартрансгаз" ЕАД  публикува покана за подаване на оферти за предоставяне на банково финансиране на дружеството под формата на кредит за оперативни и инвестиционни разходи.

Дружеството е в етап на реализация на ключови проекти, целящи диверсификация на източниците и повишаване на сигурността на доставките на природен газ за България и региона. „Булгартрансгаз“ изпълнява проекти, които да запазят ключовата рола на страната като значим регионален газоразпределителен център, както и такива, насочени към разширение на газопреносната мрежа до региони в България. Такива проекти са разширението на капацитета на подземното газохранилище „Чирен“, участието в терминала за втечнен природен газ край Александруполис, Гърция, междусистемната връзка България-Сърбия и газопреносните отклонения до общините Панагюрище, Пирдоп, Свищов, Банско и Разлог.

Целта на настоящата процедурата е осигуряване на финансов ресурс за реализация на инвестиционната програма на дружеството. В рамките на процедурата "Булгартрансгаз" ЕАД цели да набере финансиране в размер на до 155 млн. евро със срок на изплащане 6 години. Отправна точка за цената на търсения финансов ресурс е резултатът от аналогична процедура, проведена от „Булгартрансгаз“ ЕАД през месец юни 2020 г.  Ключово условие в рамките на настоящата процедура е цената на финансирането да е по-ниска от 2,5% годишно.

Набраните средства ще подпомогнат активните и последователни действия на „Булгартрансгаз“ ЕАД за повишаване сигурността на доставките и за развитие на конкурентен и прозрачен пазар на природен газ в страната и региона.  

Срокът за представяне на офертите за участие в процедурата е до 17:00 часа на 05.03.2021 г.


Поканата заедно с приложенията към нея можете да свалите тук.

Приложенията в word може да свалите тук.

Разяснение към процедурата за осигуряване на финансов ресурс може да откриете тук.