Във връзка с опити от страна на политически партии за замесване на „Булгартрансгаз“ ЕАД в поскъпването на цената на природния газ и за внушения за недостатъчен внос на природен газ от Азербайджан в страната, дружеството прави следните уточнения:

  • „Булгартрансгаз“ ЕАД е сертифициран независим газопреносен оператор. Съгласно изискванията на европейското законодателство, дружеството не участва в дейности по търговия с природен газ. „Булгартрансгаз“ ЕАД няма отношение към формирането на цените на природния газ за българския пазар;
  • “Булгартрансгаз” ЕАД, в сътрудничество с гръцкия газопреносен оператор, е осигурил капацитет за пренос на природен газ от Гърция към България през точката Кулата-Сидирокастро още през 2017 г. Капацитетът е повишаван поетапно и от началото на 2020 г. достига над 6 млн. куб. м. дневно;
  • Именно по този маршрут се осъществяват доставките и на природен газ от Азербайджан в страната, които стартираха в началото на тази година. За сравнение, договорените количества от Азербайджан са в размер на 1 млрд. куб.м. годишно или 2.7 млн. куб. м. дневно;
  • Благодарение на ефективните действия на Булгартрансгаз ЕАД за подобряване на междусистемната свързаност и осигуряване на възможност за доставки от различни източници през 2020 г. делът на алтернативните доставки на газ за потребление в страната достигна близо 25%;
  • Всички дейности по пренос на природен газ се извършват в условията на прозрачност и равнопоставеност на ползвателите на газопреносната мрежа.

„Булгартрансгаз” ЕАД работи в съответствие с всички закони и правила на страната и на Европейския съюз. От нормалната работа на дружеството зависят и нормалната работа и балансът на енергийната система на страната. Ето защо призоваваме името на дружеството да не се използва за политически цели от партиите, както по време на предизборната кампания, така и след нея.