“Булгартрансгаз” ЕАД обяви процедура за възлагане на обществена поръка по реда на ЗОП за избор на изпълнител на прединвестиционно проучване за проект „Междусистемна връзка Турция-България (ITB)“. Документацията е публикувана на уебсайта на Дружеството в „Профил на купувача - обществени поръчки/Процедури за възлагане на обществени поръчки“.

Прединвестиционното проучването е начален и задължителен етап от цялостната реализация на ITB.

Основната цел на възлаганата по настоящата процедура услуга е да се изготви комплексно прединвестиционно проучване с оглед да се избере най-подходящ вариант за реализирането на междусистемната газова връзка Турция – България. Услугата обхваща детайлно  проучване и оценка на технически, финансови, икономически, екологични, пазарни и социални аспекти на проекта по отношение на участъка на българска територия.

Очакваният резултат е цялостно проучване на осъществимостта на проекта Междусистемна връзка Турция-България, като ще включва препоръки за избор на газопроводно трасе, технически проучвания, основа на проекта (принципно проектно решение) и оценка на разходите, оценка и анализ на пазарните нужди, финансова и икономическа осъществимост, анализ разходи-ползи, предварителна оценка на въздействието върху околната среда и на социалното въздействие, правна и регулаторна осъществимост, график за развитие на проекта, предварително Задание за Технически проект (ToR FEED), оценка на рисковете и др. На база на резултатите от изпълнените предпроектни дейности ще бъдат определени окончателните параметри на проекта и последващите стъпки за изпълнението на проекта.

Прединвестиционно проучване за проект 7.4.2-0061-BG-S-M-14 „Междусистемна връзка Турция-България“ е част от проект от общ интерес 7.4.2. Междусистемна връзка Турция-България, което с решение на Европейската комисия от 21 Ноември 2014 г. бе избрано да получи финансова подкрепа по Механизма за свързване на Европа CEF-Energy. Общата стойност на проучването се оценява на 380 000 евро, от които безвъзмездната финансова помощ от Механизма за свързване на Европа е в размер до 190 000 евро.

На 3 април 2015 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа споразумение за безвъзмездно финансиране № INEA/CEF/ENER/M2014/0014 за изпълнението на Прединвестиционно проучване за проект междусистемна връзка Турция-България.

Междусистемната връзка Турция – България е проект за развитие на междусистемната свързаност на газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД, България и Боташ Турция, чрез който да се осигури възможност за диверсификация на източниците на природен газ, доставящите партньори и маршрутите и по този начин да се повиши сигурността на доставките в региона и развитието на конкуренцията. Проектът е един от проектите, който следва да допринесе за реализацията на приоритетния Южен газов коридор, предвиждащ инфраструктура за транспортиране на газ от Каспийския басейн, Централна Азия, Близкия изток и Източния средиземноморски басейн до ЕС за повишаване на диверсификацията на доставките на газ. Повече информация за проект „7.4.2. Междусистемна връзка Турция-България” можете да намерите тук.

 

Цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ се носи от неговия автор. ЕС не е отговорен за начина на ползване на информацията, съдържаща се в него.