На 18 октомври 2021 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД подаде проектни предложения за частично безвъзмездно финансиране на разширението на подземното газово хранилище „Чирен“ по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility – CEF). Програмата се управлява от Европейската изпълнителна агенция по климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA).

Разширението на единственото в страната газово хранилище е определено от Европейската комисия за проект от „общ интерес“ за ЕС във всички публикувани до момента списъци. Този статут е едно от изискванията за допустимост за получаване на финансиране по CEF.

В началото на годината беше завършено едно от най-важните предпроектни проучвания за разширението – 3D-сеизмичните проучвания на Чиренската структурa, които CEF съфинансира с 50% от допустимите разходи.

Бъдещата инвестиция е на обща стойност 308 млн. евро и ще позволи увеличаване на обема на активния газ до 1 млрд.м³, а на дневния капацитет на нагнетяване и добив до 8-10 млн.м³/ден. За целта ще бъдат изградени нови експлоатационни и наблюдателни сондажи, надземни съоръжения и газопроводна връзка със съществуващата газопреносна инфраструктура.

Увеличаването на капацитета на хранилището ще насърчи търговията с природен газ, ще стимулира конкуренцията и ще подобри ликвидността на газовия пазар в страната и региона. Реализацията на проекта ще допринесе за повишаване на сигурността на доставките и подобряване на пазарната интеграция в Югоизточна Европа.

ПГХ „Чирен“ е определено за национален обект с решение на Министерския съвет, а разширението му е и приоритетен проект за инициативата „Три морета“.

Очаква се резултатите от оценяването на проектните предложения да бъдат обявени от CINEA в началото на 2022 г.

Повече информация за проект „6.20.2. Разширение капацитета на ПГХ „Чирен” можете да намерите тук.