Във връзка с публикувана информация относно надеждността на транзитния газопровод за Гърция в района на с. Чучулигово общ. Петрич, „Булгартрансгаз“ ЕАД  заявява, че към момента не съществуват опасности от авария на газопровода.

Уточняваме, че към настоящия момент течението на река Струма е отклонено на около 70 м. от  газопровода. Екипи от специалисти на „Булгартрансгаз” ЕАД периодично извършват наблюдения на изградените предпазни буни.

През 2016 г., от страна на „Булгартрансгаз” ЕАД са предприети неотложни укрепителни дейности с цел защита на транзитния газопровод за Гърция при преминаването му в речището на р. Струма в близост до дигата в района  при с. Чучулигово, общ. Петрич. За забавяне на ерозията на левия бряг на р. Струма са  изградени в същата година защитни буни от скална маса и насипен инертен материал, чрез които е постигнато отклоняване на водното течение в дясна посока.

През 2018 г. „Булгартрансгаз” ЕАД е сключил договор за предприемане на дейности по проучване, проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строеж: „Защитно съоръжение на транзитния газопровод за Гърция при преминаването му в коритото на р. Струма в района на с. Чучулигово, общ. Петрич” за изграждане на трайно съоръжение предпазващо брега на р. Струма откъм газопровода. Очаква се договорът да бъде изпълнен в рамките на 2019 г.